Bolagsordning

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Computer Innovation i Växjö AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsens säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och försäljning av internetbaserade system och applikationer, företrädesvis avseende bokförings- och administrativa system och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

§ 5 Aktieantal
Bolaget ska ha lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på årstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisor
En till två revisorer, med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag ska väljas till revisor på årsstämma. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisionsavtalet.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen publiceras på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelsen publiceras på webbplatsen ska annons i Svenska Dagbladet informera om att bolagsstämma ska hållas. I annonsen ska anges hur en aktieägare kan ta del av kallelsen på bolagets webbplats eller få den skickad till sig.

§ 9 Rösträtt och anmälan om samt rätt till deltagande i bolagsstämma
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av vederbörande ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Rösträtt i stämman har de som vid stämmotillfället är införda i bolagsstämmoaktieboken fem vardagar före stämman samt via fax, brev, eller e-post i förväg har anmält sig till stämman senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, Julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Fullmaktsinsamling
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4§ andra stycket Aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11 Årsstämma
Årstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 0101–1231