Pressmeddelanden

Pressmeddelande


Computer Innovations årsstämma fortsätter i augusti

Computer Innovation i Växjö AB (publ) den 3 juli 2017

Computer Innovation i Växjö AB (publ) har haft årsstämma den 30 juni. Då årsredovisningen inte framlagts enligt aktiebolagslagens 7 Kap 25§ kommer stämman med stöd av 7 Kap 14§ om fortsatt stämma att fortsätta den 22 augusti vilket också beslutades av stämman.

Beslut som fattades under första delen av stämman var

  • Val av styrelse med omval av Jan Älmeby, nyval av Lars Bontin och Gunnar Johansson som också föreslogs som ny ordförande. Ingen suppleant utsågs.
  • Beslut att styrelsen bemyndigas besluta om nyemission av nya aktier innebärande att sammanlagt högst 30 000 000 nya aktier kan komma att utges. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma samt skall innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och även med betalning med apportegendom eller genom kvittning.
  • Beslut om att förvärva återstående 49 procent av aktierna i Clickoffice för två miljoner kronor att betalas med nyemitterade aktier.
  • Styrelsen beviljades mandat av stämman att förvärva företag, helt eller delvis, och starta nya företag inom och utom Sverige liksom att efter styrelsen bedömande låta delar av nya bolag delas ut till aktieägare i Computer Innovation.
  • Stämman beslöt att bolag för USA och Spanien skall bildas.

Samtliga beslut var enhälliga.

För mer information kontakta Jan Älmeby, VD Computer Innovation, jan.almeby@compinn.se   0708-373 255.


Styrelseordförande och styrelseledamot avgår

Computer Innovation i Växjö AB (publ) den 16 juni 2017

Mats Birgersson, styrelseordförande i Computer Innovation i Växjö AB (publ) och Christian Krüeger, styrelseledamot i samma bolag, har begärt eget utträde ur styrelsen i Computer Innovation på grund av personliga skäl.

Ny styrelse kommer att väljas vid årsstämman den 30 juni. Som förslag finns Gunnar Johansson, som föreslås bli ny ordförande, och ytterligare en person som ännu inte bekräftat sin kandidatur.

Gunnar Johansson har en lång erfarenhet av styrelsearbete och har tidigare bland annat suttit som ordförande i styrelserna för Persson Invest i Östersund och i Fortnox.

Mer information kan lämnas av:
Jan Älmeby jan.almeby@compinn.se 070-837 32 55


Kallelse till årsstämma i Computer Innovation i Växjö

Tid och dag: 2017-06-30 kl 13.00 på Hammargatan 6 i Växjö

Läs mer …

Bokslutskommuniké januari – december 2016 Oktober – December 2016

Computer Innovation i Växjö AB (MTF:COMP MTF) den 7 mars 2017

Bra läge inför det nya året med en färdig och konkurrenskraftig produkt.

Computer Innovation har utvecklat en plattform för webbaserad bokföring, fakturering och andra rutiner för det mindre företagets administration. Det unika är att plattformen till låg kostnad kan anpassas och byggas på för olika länders regelverk.

Bokslutskommunike 2016 -Computer Innovation i Växjö AB (publ) (pdf)


Kommuniké från extra bolagsstämma 3 mars i Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Computer Innovation i Växjö AB (MTF:COMP MTF) den 6 mars 2017

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna omval av styrelseledamöterna Christian Krüeger och Jan Älmeby. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag nyval av ledamoten Mats Birgersson som också blir styrelsens ordförande.

Jan Älmeby återgår nu som VD för bolaget.

Mer information kan lämnas av Jan Älmeby, jan.almeby@compinn.se eller per telefon 0708-373255


Kallelse till extra bolagsstämma i Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Aktieägarna i Computer Innovation i Växjö AB (publ), 556245-1269, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 mars 2017 kl 14 på bolagets kontor, Hammargatan 6, Växjö.
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i aktieboken den 24 februari 2017, dels anmäla sitt deltagande till Computer Innovation per e-post info@compinn.se eller med brev till Computer Innovation i Växjö AB, Box 10, 351 03 Växjö senast den 24 februari 2017.
I anmälan ska anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i stämman i god tid före den 24 februari.
Förslag till dagordning
1. Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Förslag till dagordning
– Val av styrelse
– Förslag: Omval av styrelseledamöterna Christian Krüeger och Jan Älmeby
– Som ny styrelseledamot föreslås Mats Birgersson som också föreslås som ordförande
– Ingen suppleant föreslås
8. Avslutning

Växjö i februari 2017
Computer Innovation i Växjö AB (publ)
Styrelsen


Senareläggning av bokslutskommunikén från Computer Innovation

Computer Innovation i Växjö AB (MTF:COMP MTF) den 15 februari 2017 

En kallelse till extra bolagsstämma den 3 mars sänds ut den 16 februari. Med anledning av detta senareläggs bokslutskommunikén för 2017 och kommer att presenteras tisdagen den 7 mars.

Mer information kan lämnas av Jan Älmeby, jan.almeby@compinn.se eller per telefon 0708-373255


Förändringar i ledningen

Computer Innovation i Växjö AB (publ) den 3 februari 2017

Nya styrelser i Computer Innovation i Växjö AB (publ) och det delägda bolaget CloudofSweden AB (publ) kommer att väljas vid extra stämmor med kallelse inom kort. Fram tills stämmorna hållits kommer VD Jan Älmeby att vara styrelseordförande. Jans plats som VD fram till stämmorna kommer att övertas av Mats Birgersson; därefter återgår Jan Älmeby till VD-posterna. Mats Birgersson kommer att föreslås som ny medlem i styrelserna.
Mer information kan lämnas av:
Jan Älmeby jan.almeby@compinn.se 0708-373255


Styrelseordförande avgår – korrigerat pressmeddelande

Computer Innovation i Växjö AB (publ) den 16 januari 2017

I detta pressmeddelande görs ett par förtydliganden och ändringar i det pressmeddelande som sändes ut 2017-01-13.

Jan Pyrell, styrelseordförande i Computer Innovation i Växjö AB (publ) och CloudofSweden AB (publ)har begärt eget utträde ur styrelserna i båda bolagen på grund av personliga skäl.

Nya styrelser kommer att väljas vid extra stämmor med kallelse inom kort. Fram tills stämmorna hållits kommer VD Jan Älmeby att vara styrelseordförande. Jans plats som VD fram till stämman kommer att övertas av en ny VD som kommer att publiceras inom kort. Lars Bäckström som är suppleant blir nu tjänstgörande suppleant vid kommande styrelsemöten.

Mer information kan lämnas av:
Jan Älmeby jan.almeby@compinn.se 0708-373255


Styrelseordförande avgår

Computer Innovation i Växjö AB (publ) den 13 januari 2017

Jan Pyrell, styrelseordförande i Computer Innovation i Växjö AB (publ) och CloudofSweden AB (publ)har begärt eget utträde ur styrelserna i båda bolagen på grund av personliga skäl.

Nya styrelser kommer att väljas vid ordinarie årsstämma. Fram till dem kommer VD Jan Älmeby att även fungera som styrelseordförande. Lars Bäckström som är suppleant blir nu tjänstgörande suppleant vid kommande styrelsemöten.

Kallelse till årsstämma kommer att göras inom en vecka.

Mer information kan lämnas av:

Jan Älmeby: jan.almeby@compinn.se 0708-373255
Jan Pyrell : jan@pyrelladvokatbyra.se  0705-978 395


Kvartalsrapport juli-september 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Computer Innovation i Växjö AB 25 november 2016

Computer Innovation levererade i slutet av kvartal 2 en färdig produkt som lanserats i Sverige som första land. Försäljningen sker genom det delägda bolaget CloudofSweden AB (publ).
Computer Innovations nettoomsättning uppgick juli-september 2016 till 375 tkr, hänförligt till lanseringen.

Nettoomsättning 375 tkr (0 tkr).
Resultat efter finansiella poster -794 tkr (-2 033 tkr).
Periodens investeringar i immateriella tillgångar uppgår till 1 354 tkr (1 836 tkr).
Periodens kassaflöde blev -842 tkr (3 519 tkr).

Kontakt:
Jan Älmeby, VD Computer Innovation i Växjö AB (publ)
Tel. 0708 – 373 255
E-post. info@compinn.se

Kvartalsrapport juli-september 2016 (pdf)


Computer Innovation i Växjö AB (publ) grundar bolag för verksamhet i Danmark

Computer Innovation i Växjö AB 8 november 2016

Styrelsen i Computer Innovation har beslutat att, med stöd av beslut vid årsstämman, bilda ett svenskt aktiebolag som genom ett hel- eller delägt dotterbolag i Danmark ska lansera Computer Innovations webbaserade program för bland annat bokföring och fakturering.
Computer Innovation kommer att äga 70 % och den blivande VD:n Tomas Holm kommer att äga 30 % av bolaget. Tomas har en lång branscherfarenhet genom att han haft ledande positioner i Visma, Fortnox och danska e-conomic.

Avsikten är att bolaget inom kort ska göra en emission för att få kapital för att bygga upp verksamheten.
Lanseringen av programmen i Danmark beräknas ske under första kvartalet 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Älmeby, VD Computer Innovation i Växjö AB (publ).
Tel. 0708–373 255
E-post. info@compinn.se

Verksamhet
Computer Innovation har utvecklat en plattform för webbaserad bokföring och fakturering. Det unika för plattformen är att den till låg kostnad kan anpassas och byggas på för olika länders regelverk.
Målet är att använda plattformen för ett stort antal länder. Detta sker då i allmänhet i samarbete med partners på de olika marknaderna. Det kan vara i form av fristående eller delägda bolag i länderna eller genom att leverera programmen som White Label, det vill säga under annat företagsnamn.


Emission i delägda bolaget CloudofSweden AB

Computer Innovation i Växjö AB 11 oktober 2016

Styrelsen i av Computer Innovation till 32 procent delägda CloudofSweden AB har den 10 oktober 2016 beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 31 mars 2016, att genomföra en riktad kontant nyemission av aktier i CloudofSweden.
Totalt emitteras 10 000 172 aktier till kursen 55 öre per styck, varvid bolaget tillförs cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader.
Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om 18 procent i förhållande till antalet aktier i CloudofSweden genom att antalet utestående aktier ökar till 53 712 312. Efter genomförd emission kommer Computer Innovations ägarandel i CloudofSweden uppgå till 26 procent.
Emissionen tecknas i sin helhet av en grupp kvalificerade investerare.
Regin Corporate Finance har agerat finansiella rådgivare i samband med transaktionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Älmeby, VD CloudofSweden AB (publ) och Computer Innovation i Växjö AB (publ).
Tel. 0708–373 255
E-post. info@compinn.se

Om Computer Innovation och CloudofSweden
Computer Innovation har utvecklat en plattform för webbaserade program för bokföring, fakturering och andra administrativa rutiner. Plattformen kan anpassas för olika länders regelverk.
CloudofSweden är det företag som har rätten till försäljning i Sverige.


30 augusti 2016

Halvårsrapport januari–juni 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Computer Innovation har i slutet av första halvåret 2016 levererat en färdig produkt som lanserats i Sverige som första land. Försäljningen sker genom det delägda bolaget CloudofSweden AB (publ). Computer Innovations nettoomsättning uppgick januari–juni 2016 till 1 500 tkr, hänförligt till lanseringen.

Resultat efter finansiella poster 414 tkr.
Periodens investeringar i immateriella tillgångar uppgår till 2 903 tkr.
Periodens kassaflöde blev –3 036 tkr.

Halvårsrapport januari–juni 2016 (ladda ner PDF).

Kontakt
Jan Älmeby, VD Computer Innovation i Växjö AB (publ)
Tel. 0708–373 255
E-post. info@compinn.se

Verksamhet
Computer Innovation har utvecklat en plattform för webbaserad bokföring och fakturering. Det unika för plattformen är att den till låg kostnad kan anpassas och byggas på för olika länders regelverk. Målet är att använda plattformen för ett stort antal länder. Detta sker då i allmänhet i samarbete med partners på de olika marknaderna. Det kan vara i form av fristående eller delägda bolag i länderna eller genom att leverera programmen som White Label, det vill säga under annat företags namn.


 1 juli 2016

Computer Innovation Börslistas
på NGM Nordic MTF

Nordic Growth Markets noteringskommitté har vid sammanträde den 28 juni 2016 beslutat att bevilja bolagets ansökan om listning på Nordic MTF. Första handelsdag planeras till den 8 juli.

Jan Älmeby, grundare och VD på Computer Innovation säger: ”Jag har varit med om flera börsnoteringar, varav de två senaste har varit på NGM Nordic MTF. Nu noterar vi även Computer Innovation på samma lista.  Det är med största förtroende för NGM som jag ser framför mig ett bra samarbete där vi kommer att få många nya aktieägare som får möjligheten att vara med om en ny spännande resa”.

Mer information finns i memorandumet. Jan Älmeby kan svara på frågor på e-postadress jan.almeby@compinn.se eller telefon 0708-373255.