Pressmeddelanden

Computer Innovation begär avlistning från NGM Nordic MTF

Styrelsen för Computer Innovation i Växjö AB (publ) har efter samråd med NGM begärt avlistning av bolagets aktie på NGM Nordic MTF. Sista dag för handel kommer att kommuniceras så snart detta fastställts av NGM.

Bakgrunden är främst att Bolaget behöver satsa resurser på att utveckla och finansiera det utländska kontaktnät som finns och det som är under uppbyggnad och därmed också få en ny styrelse som har rätt erfarenhet för nästa fas i Bolagets utveckling.

”Jag har minst lika stor tro på Bolagets framtid som jag tidigare har haft. Vi har under flera år utvecklat en webbaserad plattformför bokföring mm som enkelt kan anpassas till vilket lands regelverk som helst. Nu väntar nästa viktiga fas och det är att finansiera anpassningen för de olika länder där vi avser att vara verksamma i. Denna finansiering sker genom att de som vill sälja vår produkt i ett land betalar oss några MSEK för anpassningsarbetet och sedan en procentuell del av omsättningen för all framtid.” säger Jan Älmeby VD och grundare av Bolaget.

Han fortsätter: ” Min filosofi är att ta besvären med en gång för att det senare ska bli lättare att få en bra verksamhet. Nu ska vi bädda för framgången och vill förstås senare komma tillbaka till NGM.”

Bolaget har beslutat att senarelägga årsstämman. Ett nytt datum kommer att meddelas i ett senare skede.

Mer information kan lämnas av Jan Älmeby på jan.almeby@compinn.se ellr på telefon 0708-373255


Nytt rapportdatum

Computer Innovation i Växjö AB (publ) kommer med en försenad rapport för första kvartalet den 25 maj. Förseningen beror på att visst underlag har varit försenat.


Computer Innovation genomför försäljning av fastighet som inbringar 4 MSEK samt ser över möjligheten att förstärka bolagets finansiella ställning

Computer Innovation i Växjö AB (publ) har sålt en fastighet som funnits i bolagets ägo till ett försäljningspris på 4 MSEK. Bolaget får ett nettolikvid om 3,2 MSEK efter lösen av lån kopplade till fastigheten. Tillträde sker den 19 april 2018.

Bolaget har under en period haft en ansträngd ekonomi. Försäljningen av fastigheten är ett av de viktiga stegen i bolagets planerade strategi för att säkerställa verksamheten och höja tempot i produktutvecklingen.

Styrelsen har påbörjat en process att se över möjligheten att förstärka bolagets finansiella ställning. Styrelsen återkommer inom kort med en plan för att finansiera bolaget på kort och lång sikt.

Växjö 180418

Styrelsen i Computer Innovation i Växjö AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Älmeby, VD
jan.almeby@compinn.se+46 708 37 32 55

Denna information är sådan information som Computer Innovation i Växjö AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2018 klockan 15:00 CET


Bokslutskommuniké Computer Innovation i Växjö AB (publ) Januari- December 2017

Kvartal 4, Oktober – December 2017

  • Nettoomsättning koncernen 0 tkr (404 tkr)
  • Resultat efter finansiella poster koncernen -1 647 tkr (-626 tkr)

Helår, Januari – December 2017

  • Nettoomsättning koncernen 757 tkr (2 279 tkr)
  • Resultat efter finansiella poster koncernen -5 077 tkr (-1 005 tkr)

Mer information kan ges av Jan Älmeby, VD och grundare jan.almeby@compinn.se eller tel 0708-373255

Bokslutskommuniké 2017 – Computer Innovation i Växjö AB (publ) (pdf)


Styrelseordföranden i Computer Innovation avgår

Styrelseordföranden i Computer Innovation i Växjö AB (publ) Gunnar Johansson har begärt utträde ur styrelsen på grund av personliga skäl.

Ny styrelse kommer att väljas vid en extra bolagsstämma. Kallelsen går ut inom kort med förslag på ledamöter. Fram till den extra stämman kommer nuvarande ledamoten Lars Bontin att vara styrelseordförande.

Mer information kan lämnas av Jan Älmeby, styrelseledamot och VD, jan.almeby@compinn.se alternativt 0708-373255.


Delårsrapport Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Fortsatt satsning på programvaran under perioden för att ge kunderna ännu större flexibiltet i användningen. Satsning på att bygga kontaktnät i flera länder har fortsatt under perioden.

Computer Innovation har utvecklat en plattform för webbaserad bokföring, fakturering och annat för de mindre företagens administration. Det unika för plattformen är att den till låg kostnad kan anpassas och byggas på för olika länders regelverk.

Målet är att använda plattformen för ett stort antal länder. Detta sker då i allmänhet i samarbete med olika partners på de olika marknaderna. Det kan vara i form av fristående eller delägda bolag i olika länder eller genom att leverera programmen som White Label – det vill säga under annat företags namn. I samtliga fall betalar bolagen en procentuell andel av försäljningen till Computer Innovation. Denna betalning sker år efter år och intäkterna kommer att öka för varje år då kundstocken kommer att öka med nya kunder.

Delårsrapport Juli-September 2017 (pdf)


Årsredovisning för Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Vid årsstämman den 22 augusti presenterades årsredovisningen för Computer Innovation. 

Vid den fortsatta årsstämman i Computer Innovation i Växjö AB (publ) beslutades följande som därmed blir ett tillägg till den tidigare publicerade kommunikén den 3 juli 2017:

  1. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att överföra årets förlust i ny räkning och att ingen utdelning till aktieägarna görs.
  2. Styrelsens ledamöter och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
  3. Revisor Markus Andersson, Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB omvaldes som revisor till bolaget

Samtliga beslut var enhälliga.

Växjö 170822

Mer information kan lämnas av:
Jan Älmeby, jan.almeby@compinn.se eller per telefon 0708-373255

Computer Innovation i Växjö AB (publ) – Årsredovisning och koncernredovisning 2016 (pdf)