Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké Computer Innovation i Växjö AB (publ) Januari- December 2017

Kvartal 4, Oktober – December 2017

 • Nettoomsättning koncernen 0 tkr (404 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster koncernen -1 647 tkr (-626 tkr)

Helår, Januari – December 2017

 • Nettoomsättning koncernen 757 tkr (2 279 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster koncernen -5 077 tkr (-1 005 tkr)

Mer information kan ges av Jan Älmeby, VD och grundare jan.almeby@compinn.se eller tel 0708-373255

Bokslutskommuniké 2017 – Computer Innovation i Växjö AB (publ) (pdf)


Styrelseordföranden i Computer Innovation avgår

Styrelseordföranden i Computer Innovation i Växjö AB (publ) Gunnar Johansson har begärt utträde ur styrelsen på grund av personliga skäl.

Ny styrelse kommer att väljas vid en extra bolagsstämma. Kallelsen går ut inom kort med förslag på ledamöter. Fram till den extra stämman kommer nuvarande ledamoten Lars Bontin att vara styrelseordförande.

Mer information kan lämnas av Jan Älmeby, styrelseledamot och VD, jan.almeby@compinn.se alternativt 0708-373255.


Delårsrapport Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Fortsatt satsning på programvaran under perioden för att ge kunderna ännu större flexibiltet i användningen. Satsning på att bygga kontaktnät i flera länder har fortsatt under perioden.

Computer Innovation har utvecklat en plattform för webbaserad bokföring, fakturering och annat för de mindre företagens administration. Det unika för plattformen är att den till låg kostnad kan anpassas och byggas på för olika länders regelverk.

Målet är att använda plattformen för ett stort antal länder. Detta sker då i allmänhet i samarbete med olika partners på de olika marknaderna. Det kan vara i form av fristående eller delägda bolag i olika länder eller genom att leverera programmen som White Label – det vill säga under annat företags namn. I samtliga fall betalar bolagen en procentuell andel av försäljningen till Computer Innovation. Denna betalning sker år efter år och intäkterna kommer att öka för varje år då kundstocken kommer att öka med nya kunder.

Delårsrapport Juli-September 2017 (pdf)


Årsredovisning för Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Vid årsstämman den 22 augusti presenterades årsredovisningen för Computer Innovation. 

Vid den fortsatta årsstämman i Computer Innovation i Växjö AB (publ) beslutades följande som därmed blir ett tillägg till den tidigare publicerade kommunikén den 3 juli 2017:

 1. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att överföra årets förlust i ny räkning och att ingen utdelning till aktieägarna görs.
 2. Styrelsens ledamöter och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
 3. Revisor Markus Andersson, Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB omvaldes som revisor till bolaget

Samtliga beslut var enhälliga.

Växjö 170822

Mer information kan lämnas av:
Jan Älmeby, jan.almeby@compinn.se eller per telefon 0708-373255

Computer Innovation i Växjö AB (publ) – Årsredovisning och koncernredovisning 2016 (pdf)


Kommuniké från den fortsatta årsstämman den 22 augusti 2017 i Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Vid den fortsatta årsstämman i Computer Innovation i Växjö AB (publ) beslutades följande som därmed blir ett tillägg till den tidigare publicerade kommunikén den 3 juli 2017:

 1. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att överföra årets förlust i ny räkning och att ingen utdelning till aktieägarna görs.
 2. Styrelsens ledamöter och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
 3. Revisor Markus Andersson, Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB omvaldes som revisor till bolaget.

Växjö 170822
Styrelsen i Computer Innovation i Växjö AB

Mer information kan lämnas av:
Jan Älmeby, jan.almeby@compinn.se eller per telefon 0708-373255


Computer Innovations årsstämma fortsätter i augusti

Computer Innovation i Växjö AB (publ) har haft årsstämma den 30 juni. Då årsredovisningen inte framlagts enligt aktiebolagslagens 7 Kap 25§ kommer stämman med stöd av 7 Kap 14§ om fortsatt stämma att fortsätta den 22 augusti vilket också beslutades av stämman.

Beslut som fattades under första delen av stämman var

 • Val av styrelse med omval av Jan Älmeby, nyval av Lars Bontin och Gunnar Johansson som också föreslogs som ny ordförande. Ingen suppleant utsågs.
 • Beslut att styrelsen bemyndigas besluta om nyemission av nya aktier innebärande att sammanlagt högst 30 000 000 nya aktier kan komma att utges. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma samt skall innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och även med betalning med apportegendom eller genom kvittning.
 • Beslut om att förvärva återstående 49 procent av aktierna i Clickoffice för två miljoner kronor att betalas med nyemitterade aktier.
 • Styrelsen beviljades mandat av stämman att förvärva företag, helt eller delvis, och starta nya företag inom och utom Sverige liksom att efter styrelsen bedömande låta delar av nya bolag delas ut till aktieägare i Computer Innovation.
 • Stämman beslöt att bolag för USA och Spanien skall bildas.

Samtliga beslut var enhälliga.

För mer information kontakta Jan Älmeby, VD Computer Innovation, jan.almeby@compinn.se   0708-373 255.


Styrelseordförande och styrelseledamot avgår

Mats Birgersson, styrelseordförande i Computer Innovation i Växjö AB (publ) och Christian Krüeger, styrelseledamot i samma bolag, har begärt eget utträde ur styrelsen i Computer Innovation på grund av personliga skäl.

Ny styrelse kommer att väljas vid årsstämman den 30 juni. Som förslag finns Gunnar Johansson, som föreslås bli ny ordförande, och ytterligare en person som ännu inte bekräftat sin kandidatur.

Gunnar Johansson har en lång erfarenhet av styrelsearbete och har tidigare bland annat suttit som ordförande i styrelserna för Persson Invest i Östersund och i Fortnox.

Mer information kan lämnas av:
Jan Älmeby jan.almeby@compinn.se 070-837 32 55