Halvårsrapport januari–juni 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ

Computer Innovation har i slutet av första halvåret 2016 levererat en färdig produkt som lanserats i Sverige som första land. Försäljningen sker genom det delägda bolaget CloudofSweden AB (publ). Computer Innovations nettoomsättning uppgick januari–juni 2016 till 1 500 tkr, hänförligt till lanseringen.

Resultat efter finansiella poster 414 tkr.
Periodens investeringar i immateriella tillgångar uppgår till 2 903 tkr.
Periodens kassaflöde blev –3 036 tkr.

Halvårsrapport januari–juni 2016 (ladda ner PDF).

Kontakt
Jan Älmeby, VD Computer Innovation i Växjö AB (publ)
Tel. 0708–373 255
E-post. info@compinn.se

Verksamhet
Computer Innovation har utvecklat en plattform för webbaserad bokföring och fakturering. Det unika för plattformen är att den till låg kostnad kan anpassas och byggas på för olika länders regelverk. Målet är att använda plattformen för ett stort antal länder. Detta sker då i allmänhet i samarbete med partners på de olika marknaderna. Det kan vara i form av fristående eller delägda bolag i länderna eller genom att leverera programmen som White Label, det vill säga under annat företags namn.