Kvartalsrapport juli-september 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Computer Innovation levererade i slutet av kvartal 2 en färdig produkt som lanserats i Sverige som första land. Försäljningen sker genom det delägda bolaget CloudofSweden AB (publ).
Computer Innovations nettoomsättning uppgick juli-september 2016 till 375 tkr, hänförligt till lanseringen.

Nettoomsättning 375 tkr (0 tkr).
Resultat efter finansiella poster -794 tkr (-2 033 tkr).
Periodens investeringar i immateriella tillgångar uppgår till 1 354 tkr (1 836 tkr).
Periodens kassaflöde blev -842 tkr (3 519 tkr).

Kontakt:
Jan Älmeby, VD Computer Innovation i Växjö AB (publ)
Tel. 0708 – 373 255
E-post. info@compinn.se

Kvartalsrapport juli-september 2016 (pdf)