Pressmeddelanden

Kommuniké från den fortsatta årsstämman den 22 augusti 2017 i Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Vid den fortsatta årsstämman i Computer Innovation i Växjö AB (publ) beslutades följande som därmed blir ett tillägg till den tidigare publicerade kommunikén den 3 juli 2017:

  1. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att överföra årets förlust i ny räkning och att ingen utdelning till aktieägarna görs.
  2. Styrelsens ledamöter och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
  3. Revisor Markus Andersson, Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB omvaldes som revisor till bolaget.

Växjö 170822
Styrelsen i Computer Innovation i Växjö AB

Mer information kan lämnas av:
Jan Älmeby, jan.almeby@compinn.se eller per telefon 0708-373255


Computer Innovations årsstämma fortsätter i augusti

Computer Innovation i Växjö AB (publ) har haft årsstämma den 30 juni. Då årsredovisningen inte framlagts enligt aktiebolagslagens 7 Kap 25§ kommer stämman med stöd av 7 Kap 14§ om fortsatt stämma att fortsätta den 22 augusti vilket också beslutades av stämman.

Beslut som fattades under första delen av stämman var

  • Val av styrelse med omval av Jan Älmeby, nyval av Lars Bontin och Gunnar Johansson som också föreslogs som ny ordförande. Ingen suppleant utsågs.
  • Beslut att styrelsen bemyndigas besluta om nyemission av nya aktier innebärande att sammanlagt högst 30 000 000 nya aktier kan komma att utges. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma samt skall innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och även med betalning med apportegendom eller genom kvittning.
  • Beslut om att förvärva återstående 49 procent av aktierna i Clickoffice för två miljoner kronor att betalas med nyemitterade aktier.
  • Styrelsen beviljades mandat av stämman att förvärva företag, helt eller delvis, och starta nya företag inom och utom Sverige liksom att efter styrelsen bedömande låta delar av nya bolag delas ut till aktieägare i Computer Innovation.
  • Stämman beslöt att bolag för USA och Spanien skall bildas.

Samtliga beslut var enhälliga.

För mer information kontakta Jan Älmeby, VD Computer Innovation, jan.almeby@compinn.se   0708-373 255.


Styrelseordförande och styrelseledamot avgår

Mats Birgersson, styrelseordförande i Computer Innovation i Växjö AB (publ) och Christian Krüeger, styrelseledamot i samma bolag, har begärt eget utträde ur styrelsen i Computer Innovation på grund av personliga skäl.

Ny styrelse kommer att väljas vid årsstämman den 30 juni. Som förslag finns Gunnar Johansson, som föreslås bli ny ordförande, och ytterligare en person som ännu inte bekräftat sin kandidatur.

Gunnar Johansson har en lång erfarenhet av styrelsearbete och har tidigare bland annat suttit som ordförande i styrelserna för Persson Invest i Östersund och i Fortnox.

Mer information kan lämnas av:
Jan Älmeby jan.almeby@compinn.se 070-837 32 55


Kommuniké från extra bolagsstämma 3 mars i Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna omval av styrelseledamöterna Christian Krüeger och Jan Älmeby. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag nyval av ledamoten Mats Birgersson som också blir styrelsens ordförande.

Jan Älmeby återgår nu som VD för bolaget.

Mer information kan lämnas av Jan Älmeby, jan.almeby@compinn.se eller per telefon 0708-373255


Kallelse till extra bolagsstämma i Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Aktieägarna i Computer Innovation i Växjö AB (publ), 556245-1269, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 mars 2017 kl 14 på bolagets kontor, Hammargatan 6, Växjö.
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i aktieboken den 24 februari 2017, dels anmäla sitt deltagande till Computer Innovation per e-post info@compinn.se eller med brev till Computer Innovation i Växjö AB, Box 10, 351 03 Växjö senast den 24 februari 2017.

I anmälan ska anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i stämman i god tid före den 24 februari.
Förslag till dagordning
1. Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Förslag till dagordning
– Val av styrelse
– Förslag: Omval av styrelseledamöterna Christian Krüeger och Jan Älmeby
– Som ny styrelseledamot föreslås Mats Birgersson som också föreslås som ordförande
– Ingen suppleant föreslås
8. Avslutning

Växjö i februari 2017
Computer Innovation i Växjö AB (publ)
Styrelsen


Förändringar i ledningen

Nya styrelser i Computer Innovation i Växjö AB (publ) och det delägda bolaget CloudofSweden AB (publ) kommer att väljas vid extra stämmor med kallelse inom kort. Fram tills stämmorna hållits kommer VD Jan Älmeby att vara styrelseordförande. Jans plats som VD fram till stämmorna kommer att övertas av Mats Birgersson; därefter återgår Jan Älmeby till VD-posterna. Mats Birgersson kommer att föreslås som ny medlem i styrelserna.
Mer information kan lämnas av:
Jan Älmeby jan.almeby@compinn.se 0708-373255


Styrelseordförande avgår – korrigerat pressmeddelande

I detta pressmeddelande görs ett par förtydliganden och ändringar i det pressmeddelande som sändes ut 2017-01-13.

Jan Pyrell, styrelseordförande i Computer Innovation i Växjö AB (publ) och CloudofSweden AB (publ)har begärt eget utträde ur styrelserna i båda bolagen på grund av personliga skäl.

Nya styrelser kommer att väljas vid extra stämmor med kallelse inom kort. Fram tills stämmorna hållits kommer VD Jan Älmeby att vara styrelseordförande. Jans plats som VD fram till stämman kommer att övertas av en ny VD som kommer att publiceras inom kort. Lars Bäckström som är suppleant blir nu tjänstgörande suppleant vid kommande styrelsemöten.

Mer information kan lämnas av:
Jan Älmeby jan.almeby@compinn.se 0708-373255