Rapporter

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké Computer Innovation i Växjö AB (publ) Januari- December 2017

Kvartal 4, Oktober – December 2017

  • Nettoomsättning koncernen 0 tkr (404 tkr)
  • Resultat efter finansiella poster koncernen -1 647 tkr (-626 tkr)

Helår, Januari – December 2017

  • Nettoomsättning koncernen 757 tkr (2 279 tkr)
  • Resultat efter finansiella poster koncernen -5 077 tkr (-1 005 tkr)

Mer information kan ges av Jan Älmeby, VD och grundare jan.almeby@compinn.se eller tel 0708-373255

Bokslutskommuniké 2017 – Computer Innovation i Växjö AB (publ) (pdf)


Årsredovisning och koncernredovisning 2016

Årsredovisning för Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Vid årsstämman den 22 augusti presenterades årsredovisningen för Computer Innovation. 

Vid den fortsatta årsstämman i Computer Innovation i Växjö AB (publ) beslutades följande som därmed blir ett tillägg till den tidigare publicerade kommunikén den 3 juli 2017:

  1. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att överföra årets förlust i ny räkning och att ingen utdelning till aktieägarna görs.
  2. Styrelsens ledamöter och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
  3. Revisor Markus Andersson, Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB omvaldes som revisor till bolaget

Samtliga beslut var enhälliga.

Växjö 170822

Mer information kan lämnas av:
Jan Älmeby, jan.almeby@compinn.se eller per telefon 0708-373255

Computer Innovation i Växjö AB (publ) – Årsredovisning och koncernredovisning 2016 (pdf)


Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké januari – december 2016 Oktober – December 2016

Bra läge inför det nya året med en färdig och konkurrenskraftig produkt.

Computer Innovation har utvecklat en plattform för webbaserad bokföring, fakturering och andra rutiner för det mindre företagets administration. Det unika är att plattformen till låg kostnad kan anpassas och byggas på för olika länders regelverk.

Bokslutskommunike 2016 -Computer Innovation i Växjö AB (publ) (pdf)


Kvartalsrapport juli-september 2016

Kvartalsrapport juli-september 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Computer Innovation levererade i slutet av kvartal 2 en färdig produkt som lanserats i Sverige som första land. Försäljningen sker genom det delägda bolaget CloudofSweden AB (publ).
Computer Innovations nettoomsättning uppgick juli-september 2016 till 375 tkr, hänförligt till lanseringen.

Nettoomsättning 375 tkr (0 tkr).
Resultat efter finansiella poster -794 tkr (-2 033 tkr).
Periodens investeringar i immateriella tillgångar uppgår till 1 354 tkr (1 836 tkr).
Periodens kassaflöde blev -842 tkr (3 519 tkr).

Kontakt:
Jan Älmeby, VD Computer Innovation i Växjö AB (publ)
Tel. 0708 – 373 255
E-post. info@compinn.se

Kvartalsrapport juli-september 2016 (pdf)


Halvårsrapport januari–juni 2016

Halvårsrapport januari–juni 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ

Computer Innovation har i slutet av första halvåret 2016 levererat en färdig produkt som lanserats i Sverige som första land. Försäljningen sker genom det delägda bolaget CloudofSweden AB (publ). Computer Innovations nettoomsättning uppgick januari–juni 2016 till 1 500 tkr, hänförligt till lanseringen.

Resultat efter finansiella poster 414 tkr.
Periodens investeringar i immateriella tillgångar uppgår till 2 903 tkr.
Periodens kassaflöde blev –3 036 tkr.

Halvårsrapport januari–juni 2016 (ladda ner PDF).

Kontakt
Jan Älmeby, VD Computer Innovation i Växjö AB (publ)
Tel. 0708–373 255
E-post. info@compinn.se

Verksamhet
Computer Innovation har utvecklat en plattform för webbaserad bokföring och fakturering. Det unika för plattformen är att den till låg kostnad kan anpassas och byggas på för olika länders regelverk. Målet är att använda plattformen för ett stort antal länder. Detta sker då i allmänhet i samarbete med partners på de olika marknaderna. Det kan vara i form av fristående eller delägda bolag i länderna eller genom att leverera programmen som White Label, det vill säga under annat företags namn.